Termeni şi Condiţii

In ceea ce priveste protecţia datelor cu caracter personal, încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.

In ceea ce priveste protecţia datelor cu caracter personal, încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest contrext, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm atentia pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. R&R GAS IMPEX SRL cunoaște importanța protejării datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

R&R GAS IMPEX SRL respectă confidenţialitatea clienţilor şi confidenţialitatea vizitatorilor website-ului noastru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată. R&R GAS IMPEX SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către noi şi/sau în incinta noastră.

Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, participarea la tombole şi concursuri, prin completarea unui consimțământ. Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale prezentelor termeni şi condiţii.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale. R&R GAS IMPEX SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Ce date cu caracter personal prelucrăm? Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea. Pentru a
accesa website-ul, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal. În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, R&R GAS IMPEX SRL va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către R&R GAS IMPEX SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai R&R GAS IMPEX S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), consumatori, reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii etc. – actuali, foşti sau potenţiali).

Care sunt consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal?

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligat să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii R&R GAS IMPEX SRL, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de noi, precum şi atunci când participaţi la evenimentele expoziţionale organizate de R&R GAS IMPEX SRL, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al R&R GAS IMPEX SRL, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/serviciile oferite de R&R GAS IMPEX S.R.L.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Derularea activităţii comerciale/contractuale a R&R GAS IMPEX SRL; Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor oferite de R&R GAS IMPEX S.R.L.; Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor; Organizarea de evenimente; Management operaţional; Gestionarea relaţiilor cu clienţii; Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare; Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; Activităţi de audit şi control/supraveghere; Arhivare, scopuri statistice; Colectare debite/Recuperare debite restante; Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc. R&R GAS IMPEX SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor unor evenimente organizate de noi şi sau în incinta noastră şi/sau partenerilor de afaceri) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele vizate care au furnizat datele, după cum urmează: Clienţi persoane fizice ai R&R GAS IMPEX SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai R&R GAS IMPEX SRL, autorităţi/instituţii publice; Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi: – Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către R&R GAS IMPEX SR şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing) Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de noi cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile R&R GAS IMPEX SRL. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai R&R GAS IMPEX SRL, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care R&R GAS IMPEX SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de R&R GAS IMPEX SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea R&R GAS IMPEX SRL, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”. În relaţia cu R&R GAS IMPEX SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal În vederea realizării scopului menţionat, R&R GAS IMPEX SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor R&R GAS IMPEX SRL, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care R&R GAS IMPEX SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un
interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către R&R GAS IMPEX SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societății şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, R&R GAS IMPEX SRL va prelucra datele cu caracter personal până în momentul în care persoana vizată sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care R&R GAS IMPEX SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, R&R GAS IMPEX SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce R&R GAS IMPEX SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul R&R GAS IMPEX SRL. Orice transmisie de date se face pe propria răspundere. Odată ce sunt primite datele personale, R&R GAS IMPEX SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare. În cazul plăţilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul mijloacelor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu R&R GAS IMPEX SRL. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu R&R GAS IMPEX SRL garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate. Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de R&R GAS IMPEX SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile R&R GAS IMPEX SRL inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al R&R GAS IMPEX SRL prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai R&R GAS IMPEX SRL cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care R&R GAS IMPEX SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de R&R GAS IMPEX SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, R&R GAS IMPEX SRL poate: – fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor, a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; – fie sa refuze să dea curs cererii. De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, R&R GAS IMPEX SRL este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu clientul de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu conditia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul R&R GAS IMPEX SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de e-mail: dataprotection@rrgasimpex.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Dej, str.Bistritei, nr.12, jud. Cluj.